Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Budżet Lublina na rok 2017

Data dodania: 2017-01-13 21:54

 

Budżet Lublina  na rok 2017

Projekt budżetu ambitny, ale czy realny?

Budżet miasta to podstawowy dokument finansowy i społeczny przyjmowany przez Radę Miasta. Budżet prezentuje podstawowe dane finansowe, które wytyczają rozwój gospodarczy i społeczny. Lublin jest miastem na prawach powiatu, stąd, zgodnie z zasadami ustawowymi, dochody budżetowe kreowane są na zasadzie dochodowej z gminy i powiatu. Zgodnie z założeniami do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok dochody powinny osiągnąć poziom 2 mld 24 milionów złotych, natomiast wydatki to kwota 2 mld 83 mln zł. Deficyt założono na poziomie 59 milionów złotych. Dług miasta nie powinien przekroczyć kwoty 1 mld 336 milionów złotych, zaś wydatki majątkowe założono na poziomie 419 milionów zł.

Uszczegółowiając:

Wydatki:

Lp.    Wydatki budżetu                                Kwota                                  Wydatki na zadania własne

                                                                                                                      bez środków  europejskich

1         Ogółem                                     2 083 767 538                                     1 513 185 59

2     Wydatki bieżące                           1 664 492 292                                     1 343 365 081

3    Wynagrodzenia i składki              686 293 904                                        652 182 708

4    Świadczenia dla osób                  282 084 462                                         41 035 615

      fizycznych

5    Dotacje                                              179 940 227                                        169 408 780                  

6    Obsługa długu                                 33 700 000                                            33 700 000

7   Pozostałe wydatki                             482 473 700                                         447 037 888

            bieżące

8     Wydatki majątkowe                       419 275 245                                           169 820 510

 

Największe pozycje wydatkowe to:

1. Oświata i wychowanie                                                             565,08 milionów zł,

2. Transport i łączność                                                                 262,08 milionów zł,

3. Administracja publiczna                                                           115,5 miliona zł,

4. Zadania zlecone ustawowo gminie                                       250,4 milionów zł,

5. Wydatki majątkowe wraz ze środkami europejskimi          419 milionów zł.

 

 

Dochody:

 

l.p.             Dochody budżetu            Kwota                                  Dochody własne

1.           OGÓŁEM                            2 024 591 018                      1 041 363 990

2.            Dochody bieżące            1 764 973 942                        996 198 990

3.            Dochody majątkowe        269 617 076                            45 165 000

4.             Dochody ogółem            1 442 177 385                        Gmina: 908 770 913

5.         Gmina:

            z tego bieżące                     1 344 939 764                                863 605 913

            dochody majątkowe            97 237 621                                      45 165 000

6.         Powiat:

            Dochody ogółem                 582 413 633                                132 593 077

            Dochody bieżące                  410 034 178                                132 593 077

            Dochody majątkowe            172 379 455                            ----------         ---

 

Największe pozycje w dochodach własnych  ̶   757.710.045 zł  ̶  stanowią  dochody z podatku od nieruchomości; od środków transportu; podatek leśny i rolny; podatek od jednoosobowych spółek oraz wpływy z PIT i CIT. Tylko dochody Lublina z PIT i CIT dają kwotę ok. 370 187 163 zł.

Obszerne opracowanie założeń do projektu budżetu Lublina w generalnym przesłaniu jest optymistyczne, bowiem wydatki majątkowe (tj., środki finansowe na inwestycje) są jedne z największych i wynoszą 419 milionów zł. Przewiduje się również duży transfer finansowy z funduszy europejskich ok. 249, 3 milionów zł., tj. 59,5% ogółu wydatków majątkowych, co pozwoli na zakończenie obiektów inwestycyjnych. W zasadzie nie powinny rosnąć podatki i opłaty lokalne (oprócz podatku od nieruchomości).

Jednak zwraca się uwagę na fakt, że wiele różnego rodzaju opłat nie pokrywa kosztów tych świadczeń. Równocześnie prezentowana jest opinia, że w 2017 r. powinna i może zafunkcjonować konieczność oszczędnego działania w wydatkach bieżących. Jednocześnie dość często się powtarza teza, iż sytuacja gospodarcza miasta w znacznym stopniu uzależniona będzie od sytuacji gospodarczej, społecznej oraz finansowej zarówno w Polsce jak i w Europie.

Założenia do budżetu państwa przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów w sierpniu b.r. zakładały wzrost PKB o 3,6% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 5 % a także wzrost zatrudnienia o 0,7%.

Założenia te, na których opierano projekt budżetu miasta, pod koniec tego roku straciły aktualność. Wzrost PKB w 2016 r. będzie niższy niż 3%, a w roku 2017 według opinii analityków finansowych i bankowych będzie na poziomie około 3%.

Jeżeli chodzi o budżet miasta na rok następny, to zgodnie z założeniami istnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości około 150 milionów zł.

Tylko z tytułu spłat kredytu i wykupu obligacji trzeba będzie wydatkować ponad 94,6% milionów zł.

Tak więc, jeżeli sytuacja gospodarcza w kraju będzie mniej korzystna niż przewidywano w założeniach, to i budżet miasta w formie proponowanej może być bardzo trudny do realizacji.

Budżet na rok 2017, tak jak budżety w latach ubiegłych, konstruowany był według podobnej tezy, tj. gros wydatków majątkowych przeznaczane było na realizacje zadań z działu "Transport i łączność". Środki finansowe na inwestycje pochodziły z kredytów i pożyczek oraz z funduszy europejskich. Należy zauważyć, iż zadłużenie samorządów w Polsce z tytułu wydatków inwestycyjnych wzrosło z 25,9 mld zł w r. 2007 do 68 mld w III kwartale 2016 r. Pewnym usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy jest prawny system dochodowy samorządów, np. dochody własne m. Lublina oscylowały w granicach 50% ogółu dochodów miasta. W Polsce zmiany "otoczenia" gospodarczego i społecznego następują bardzo szybko rodząc nowe wyzwania i sytuacje społeczne, w tym demograficzne.

Należy przypomnieć, że według różnych ocen za pracą i nowymi warunkami życia wyjechało z kraju za granicę około 2-3 mln Polaków z rodzinami. Niestety, jedną z największych grup wyjazdowych stanowią mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym samego Lublina.

Warto również zauważyć, że wśród całej populacji coraz większą grupę w Polsce stanowią emeryci, a wysokość emerytur w naszym regionie i mieście nie jest zbyt wysoka, natomiast, jak wiemy, w Lublinie decydującym segmentem gospodarki są handel i usługi, zaś wytwórczość nie jest niestety dominantem w mieście. Zresztą na podstawie budżetów z lat ubiegłych widać wyraźnie, że wpływy z podatku PIT i CIT  ̶  to razem  468,7 mln zł, z tego PIT  437,0 mln z a CIT 31,7 mln zł; z czego wynika więc, że generalnie to osoby fizyczne "dostarczają "dochód do budżetu miasta.

W Polsce i w samorządach terytorialnych nie dostrzega się także nowych wyzwań i nie próbuje się odpowiadać na te wyzwania poprzez kreowanie wydatków na potrzeby młodych, przede wszystkim przez finansowanie i budowanie tanich mieszkań na "wynajem", stąd odpływ "za granicę" nieźle wykształconych i zdeterminowanych młodych ludzi.

Jeżeli więc w budżecie miasta na rok 2017 dotacja dla Mieszkaniowego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wynosi razem 9,8 mln zł (buduje trzy budynki  ̶  około 120 mieszkań) i ma być dofinansowanie z Funduszu Dopłat  ̶   to jest to mniej niż minimum. Dla porównania środki na tzw. promocję miasta są w wysokości 7,4 milionów, to powinno zastanawiać.

Dodatkowe kredyty hipoteczne dla młodych to bajka przyszłości. Nie można zapomnieć, że społeczeństwo miasta zmniejsza się, a także nie ma wiarygodnych informacji o tym, ile osób wyjechało za pracą. Teoretycznie Lublin ma 330 tys. mieszkańców. Teoretycznie więc dzieląc dług miasta, tj. 1 336 mld zł przez liczbę mieszkańców, wypada na statystycznego obywatela około 4,5 tys. złotych zadłużenia.

Reasumując. Nie tylko trzeba zwracać uwagę na budżet miasta, ale i na politykę gospodarczą i społeczną. Trzeba dokonać szczegółowej analizy wydatków, aby miasto nie stało się w perspektywie niedługiego czasu średnim "miasteczkiem" na wschodzie Polski.

W dniu 21 grudnia 2016 roku Rada Miasta przyjęła budżet m. Lublina dokonując  drobnych modyfikacji, tj. wydatki  ̶  2 mld 195 mln złotych (wzrost 0 37 milionów),

dochody   ̶   2 miliardy 58 milionów ( wzrost o 34 miliony), deficyt budżetowy   ̶  61 milionów (wzrost o 2 miliony), wydatki majątkowe    ̶  425 milionów (wzrost o 6 milionów zł).

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz profil polityka: Jan Radko

Komentarze