Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Krótkie opracowanie (uwagi, opinie) dotyczące programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data dodania: 2017-03-01 21:33

W dniu 17 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Rady Krajowej SLD przyjęto do dyskusji wewnątrzpartyjnej dokument programowy p.n. "Godne życie, sprawiedliwa i nowoczesna Polska". W/w dokument opiera się na przyjętym Programie uchwalonym na kongresie partii w dniu 23.01.2016 r. wraz z propozycjami zmian i aktualizacji po roku rządów "prawicy" w kraju. Opracowanie programowe jest dość obszerne, liczy 55 stron, i traktowane jest jak materiał do dyskusji.

W/w dokument składa się z 4 segmentów programowych.

1. Deklaracja programowa, opisująca nasze wartości i założenia propozycji, które powinny być realizowane w układzie resortowym, tj.

– Gospodarka, praca, zrównoważony rozwój: ku wyższej jakości życia

– Zdrowie nie może być towarem

– Polityka społeczna: ku solidarnemu społeczeństwu

– Edukacja: nowoczesna, kreatywna, ogólnodostępna, równościowa

– Praworządność: sprawiedliwie i bezpiecznie

– Wieś i rolnictwo: nowa sytuacja

– Kultura i media: bez cenzury – bez granic dla wolności

– Polityka zagraniczna: przeciwko samoizolacji Polski i ksenofobii

Druga część tego segmentu programowego zatytułowana

Nasze zadania to:

– Głęboka korekta kapitalizmu – gospodarka służąca ludziom

– Powstrzymanie narastających nierówności społecznych

– Przywrócenie państwa obywatelom

– Ochrona praw obywatelskich  i społecznych

– Wykorzystanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

– Apel do wielu grup społecznych o poparcie wartości programowych głoszonych przez SLD

 

2. Drugi segment programowy to:

Polityka społeczna

– Praca (cały szereg uwag dotyczący płac, stawek, urlopów, równej płacy, związków zawodowych, itd.)

–  Zdrowie ( tu zwrot nakładów, szpitale nie prywatyzować, refundacje, dostęp do zdalnej opieki starszych, zwiększenie miejsc na studiach lekarskich)

– Mieszkania (narodowy program budowy mieszkań, wynajem, zakaz eksmisji na bruk,       ulga budowlana,

– Edukacja (większe wydatki na edukację, świecka szkoła, bezpłatna oświata, opieka     lekarska, mniej uczniów w klasie, śniadanie w szkołach)

– Kultura i media (dostęp do kultury dla wszystkich, zwiększenie środków na kulturę, niezależne media)

– Sport i rekreacja (brak bazy sportowej, przyszkolnej w małych miastach, dostęp do boisk sportowych szkolnych ochrona ogrodów działkowych)

– Polityka prorodzinna (elastyczne kryterium dochodowe, system opieki dla ludzi starszych, świadczenie pielęgnacyjne)

– Osoby niepełnosprawne (zwiększenie środków w tym na zatrudnienie, świadczenia dla opiekunów, uszczelnienie PFRON.

 

3. Trzeci segment programowy to

Gospodarka, nauka, środowisko

– Polityka gospodarcza (przyjęcie 10-letniej strategii gosp., wspólna polityka gosp., infrastruktura komunikacyjna i reindustrializacja, większa kontrola dużych korporacji, podatki.

– Nauka (większe środki na naukę, śmieciowe zatrudnienia w nauce, zlikwidować granty)

– Infrastruktura (rozwój połączeń kolejowych, nie prywatyzować spółek strategicznych, remonty dróg lokalnych)

– Energetyka (różne formy produkcji energii, węgiel podstawa, modernizacja sieci przesyłowych)

– Rolnictwo i obszar rozwoju terenów wiejskich (gosp. ekologiczne, zmiana systemu dystrybucji żywności, renty strukturalne, ubezpieczenia rolników)

– Środowisko naturalne (ochrona Lasów Państwowych, ochrona powietrza, przywrócenie roli planom zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki, sprzeciw wobec GMO, przestrzeganie prawa ochrony zwierząt).

 

4. Czwarty segment programowy to:

Obywatel i państwo

– Prawa człowieka (ratyfikacja karty praw podstawowych, prawa kobiet, ustawa antyaborcyjna, antykoncepcja, przemoc w rodzinie).

– Świeckie państwo (likwidacja Funduszu Kościelnego, świecki charakter szkoły, ochrona mniejszości religijnych)

– Wymiar sprawiedliwości (reforma sądownictwa, biegli sądowi, nowa ustawa o prokuraturze, informatyzacja sądów, sądy grodzkie)

– Administracja (zmiany w podziale administracyjnym państwa, część urzędów centralnych poza Warszawę, równy dostęp do służby publicznej, wynagrodzenie i jawność w administracji publicznej).

– Bezpieczeństwo państwa i obywatela (realna kontrola sądowa, współpraca w NATO i Unii Europejskiej, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, modernizacja sił zbrojnych, wzmocnienie kompleksu zbrojeniowego.

– Polityka zagraniczna (nie dla polityki Polska – państwo frontowe, Federacja Europejska, integracja europejska, pogłębienie integracji gospodarczej, transformacja międzynarodowego ładu finansowego.

 

Niniejsze opracowanie jest tylko krótkim streszczeniem całości propozycji programowych, natomiast cały 55 stronicowy dokument (Program) jest zamieszczony na stronie internetowej Rady Krajowej SLD.

Uwagi, opinie

Dokument programowy jest merytorycznie dobrze opracowany, jest w sensie przesłania jednolity i zawiera stwierdzenia i opinie, które zgłaszali i dyskutowali koledzy na tzw. "dołach partyjnych".

Wiele stwierdzeń zawartych w poszczególnych częściach formułuje szczegóły jak np. w kwestiach podatkowych i powoływanie się na poszczególne artykuły Konstytucji, czy tzw. "emerytury wdowiej"

Program jest napisany w miarę prostym i zrozumiałym językiem i preferowane są w nim wartości socjaldemokratyczne a nie liberalne.

Jednakże są w nim lub ich brak zapisy polityczne czy merytoryczne jak:

Brak jednoznacznej oceny w pierwszej części materiału tego co się dzieje w Polsce, tj., oceny radykalnych "prawicowych" zmian w ustroju państwa.

Nie ma zdania n/t działalności i rządów SLD np. w latach 2001-2005, tj. liberalnej polityki, zmian antypracowniczych w Kodeksie Pracy, taniej sprzedaży i likwidacji firm państwowych, czy "podatku Belki", czy też jak społeczność korzystała z wzrostu PKB.

Program pokazuje co chcemy zrobić i naprawić, ale skąd na to wziąć środki finansowe, szczególnie na tzw. "socjal".

Program w tej formule nie będzie przesłaniem społecznym w wyborach parlamentarnych. Tu trzeba kilka haseł – przećwiczył to PIS w 2015 r.

Natomiast jeżeli chodzi o pewne sformułowania szczegółowe to:

– emerytury 35 i 40 lat okresu składkowego  a jak będzie z mniejszym stażem?

– księgi wieczyste z sądu do administracji publicznej (po co?)

– przekazać notariuszom sprawy cywilne (jakie?)

– porady prawne (a może zacząć formułę jak w USA – każdy ma prawo do bezpłatnego adwokata w sprawach sądowych)

– wzmocnienie roli prawa międzynarodowego nad krajowym. (Kto to w Polsce teraz "kupi"?)

– zawsze staliśmy na stanowisku, że rynki służą ludziom a nie ludzie rynkom (2001 - 2005 jaka była stawka godzinowa pracownika)

– polityka pełnego zatrudnienia (gdzie zakłady pracy w małych miastach)

– Polacy na emigracji – powrót, chcemy waszego powrotu (demagogia i głupota, gdzie praca, dzieci mówią po angielsku)

– mieszkania (NBP pożycza środki finansowe bankom komercyjnym na bud. mieszk. na wynajem – niepoważne, ile to będzie kosztowało,? W Norwegii państwo wybudowało z własnych środków milion mieszkań).

– podatki (jednoosobowe firmy opodatkowani jak prac. indywidualni, a gdzie koszty? (szewc, krawiec ma koszty i płaci mniejsze podatki).

– energetyka, linie przesyłowe ( od trzydziestu kilku lat są nie modernizowane. To koszty wielu miliardów złotych, niedługo się zawalą).

– stosunki z Federacją Rosyjską (tu jest pytanie zasadnicze, jeżeli cały Zachód mówi, że my jesteśmy rusofobami)

 

Opracowanie autorskie

Jan Radko

Lublin, 28.02. 2017 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz profil polityka: Jan Radko

Komentarze